Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 1. Regulamin Hurtowni Internetowej Planeta Mody
 2. Właścicielem Hurtowni Internetowej, działającej pod domeną planetamody.com.pl, jest Planeta Mody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 43H, NIP: 739 33 07 301, KRS: 0000128415, REGON: 519479535. Regulamin określa zasady internetowego zawierania transakcji w Hurtowni Internetowej Planeta Mody przez podmioty profesjonalne zarejestrowane jako przedsiębiorcy.

 3. 1. Definicje
  1. 1.1 Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient Hurtowni Internetowej, uprawniony do nabywania Towarów w Hurtowni Internetowej, nie będący konsumentem.
  2. 1.2 Sprzedawca – PLANETA MODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tel. 515151450, kontakt@planetamody.com.pl, NIP: PL 739 33 07 301, REGON: 519479535.
  3. 1.3 Adres siedziby Sprzedającego – Ul. Jerzego Burskiego 1, 10-686 Olsztyn.
  4. 1.4 Hurtownia Internetowa - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym: planetamody.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
  5. 1.5 Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług, zawierana za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.
  6. 1.6 Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Hurtowni Internetowej.
  7. 1.7 Polityka prywatności i cookies Hurtowni Internetowej – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://planetamody.com.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
  8. 1.8 Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
  9. 1.9 Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
  10. 1.10 Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://planetamody.com.pl/rma-open.php.
  11. 1.11 Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
  12. 1.12 Konto – zbiór danych przechowywanych w Hurtowni Internetowej oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 4. 2. Postanowienia ogólne
  1. 2.1 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
   1. 2.1.1 zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Hurtowni Internetowej,
   2. 2.1.2 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Hurtowni Internetowej,
   3. 2.1.3 dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
   4. 2.1.4 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
  2. 2.2 Korzystanie z Hurtowni Internetowej możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. 2.2.1 przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,
   2. 2.2.2 dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
  3. 2.3 Zamieszczone na stronach Hurtowni Internetowej treści, w tym opisy Towarów i ceny nie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta.
  4. 2.4 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji przez Sprzedającego. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Hurtowni Internetowej.
  5. 2.5 Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
  6. 2.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Hurtownia Internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. 2.7 Podane ceny Towarów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki. Hurtownia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą.
 5. 3. Rejestracja konta
  1. 3.1 Dostęp do korzystania z Hurtowni Internetowej mają wyłącznie Klienci, którzy zarejestrowali konto oraz zostali zweryfikowani przez Sprzedawcę i którym ten przyznał status hurtownika.
  2. 3.2 Aby założyć Konto Klient wypełnia i wysyła formularz rejestracyjnym, w którym musi podać przynajmniej: nazwę firmy, numer NIP firmy, adres firmy, telefon oraz adres e-mail.
  3. 3.3 Po wysłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta Sprzedający dokonuje weryfikacji Klienta. W ramach weryfikacji Klienta, w okresie nie dłuższym niż 2 dni robocze, Sprzedający podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu Klientowi statusu hurtownika.
 6. 4. Zamówienia
  1. 4.1 Złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowej można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Konta.
  2. 4.2 Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Hurtowni Internetowej. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
  3. 4.3 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
  4. 4.4 W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych firmy, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
   1. 4.4.1 Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
   2. 4.4.2 Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
   3. 4.4.3 Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   4. 4.4.4 Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
    1. 4.4.4.1 Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
    2. 4.4.4.2 Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
   5. 4.4.5 W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
   6. 4.4.6 Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
 7. 5. Płatność
  1. 5.1 Hurtownia Internetowa oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem, z płatnością na konto po dostawie. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
  2. 5.2 Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
  3. 5.3 Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Hurtowni Internetowej dostępne są pod adresem https://planetamody.com.pl/pol-payments.html.
 8. 6. Dostawa
  1. 6.1 Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
  2. 6.2 W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
  3. 6.3 W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
  4. 5.4 Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Hurtowni Internetowej dostępne są pod adresem https://planetamody.com.pl/pol-delivery.html.
 9. 7. Reklamacje
  1. 7.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  2. 7.2 Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
   1. 7.2.1 za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
   2. 7.2.2 w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres kontakt@planetamody.com.pl.
   3. 7.2.3 W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Hurtowni Internetowej. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
   4. 7.2.4 Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.
   5. 7.2.5 W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 10. 8. Własność intelektualna
  1. 8.1 Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Hurtowni Internetowej w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. 8.2 Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Hurtowni Internetowej.
  3. 8.3 Klient zamieszczając w Hurtowni Internetowej Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nie ograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
   1. 8.3.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
   2. 8.3.2 wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
   3. 8.3.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy
   4. 8.3.4 w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   5. 8.3.5 wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
  4. 8.4 Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 11. 9. Postanowienia końcowe
  1. 9.1 Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2021.06.24.
  2. 9.2 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
  3. 9.3 Umowa zawarta między Klientem a Sprzedającym oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 18 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-04
Wszystko w porządku gorąco polecam
2023-11-10
Expressowo , bardzo szybka i sprawna realizacja zamówienia
pixel